Bil­ledsalg

Køb af kunst­fo­to­gra­fi:
Kunst­fo­to­gra­fi­et er mon­te­ret i en 50×50 cm. hvid træram­me med pas­se­par­tout, klart glas og ophængs anord­ning. 

Bil­le­der kan bestil­les via den­ne mailadres­se: fotograf@johnnyschou.dk

Hver bestil­ling laves indi­vi­du­elt og der­for vil der være en vis leve­rings­tid (anslå­et max. 3–4 uger)

Dags­pris: 2.468,- 
Beta­ling skal fore­ta­ges ved bestil­lin­gen til kon­to: 36 40 23 57 13
(Pro­duk­tion af bestil­lin­gen sæt­tes igang ved veri­fi­ce­ret mod­ta­gel­se af beta­ling af hele belø­bet)