What’up

foto-kunst-foto – et bredt fav­nen­de begreb
Meget…eller alt foto­gra­fi, kan ses som kunst, det bestem­mes af den per­son som ser på det, og den per­son som for­mid­ler det.
Selv, for­sø­ger jeg at vide­re­gi­ve en følel­se af de stem­nin­ger jeg ople­ver, når jeg står for­an et motiv som inde­hol­der nog­le spæn­din­ger mel­lem lys og skyg­ge, for­mer og fla­der, og mel­lem kom­po­nen­ter i moti­vet, såsom land­ska­bets form og karak­ter, lysets karak­ter og skyg­ger­nes form­giv­ning, sky­er, træ­er, byg­nin­ger, men­ne­sker m.m.

Grund­ma­te­ri­a­let
er digi­ta­le far­ve­fi­ler, som bli­ver trans­for­me­ret til monokro­me bil­le­der via min spe­ci­el­le com­pu­ter bil­led­be­hand­ling, med for­stærk­ning af det monokro­me til­snit.   
Slut­re­sul­ta­tet bli­ver et MONOKROM PIG­MENT­PRINT.
Et kunst­fo­to der er indram­met i en pas­se­par­tout, og mon­te­ret i en træram­me (som bil­le­d­ek­semp­let). 

Stør­rel­ser 
det fysi­ske bil­le­de er 35 X 23 cm, pas­se­par­tout og ram­me er 50 X 50 cm.

Pris
klar til ophæng­ning kan kunst-foto­gra­fi­et købes pri­vat, for kr. 2.468,- 

Yder­li­ge­re infor­ma­tion
er der et eller fle­re Pig­ment­Print du har spørgs­mål om, eller ønsker at købe, så skriv en besked på min e‑postadresse. mailto: fotograf@johnnyschou.dk,  så får du svar, så hur­tigt det bare går for mig at sva­re.