who­a­mi

En kort intro­duk­tion!

John­ny Schou er det navn jeg fik ved dåben.
Jeg under­skri­ver dog mine PIG­MENT­PRINT bil­le­der med et pseu­do­nym: “John new­Fo­rest”. 

.….….….….….….….….…..

Jeg er født i Aar­hus i 1948.
Som 24 årig flyt­te­de jeg til Thi­sted, for at stå i lære som foto­graf.
1972–1975 Foto­gr­af­lær­ling
1977–1979 i job som foto­hand­ler i Skan­der­borg.
1979–1981 Ansat som foto­graf hos Jør­gen H Portræt i Århus
1981–1994 i eget ate­li­er i Ski­ve som portræt- og rek­la­me­fo­to­graf, med mere.
1994–2010 i sam­ar­bej­de med svensk fotograf.…..i Sve­ri­ge.
Nu som LFA’r er jeg til­ba­ge i Aar­hus som fri.tids.fotograf, hvor mine foto­gra­fi­ske lyster går på natur­fo­to­gra­fi, som omfat­ter Land­ska­ber, Fug­le, Insek­ter og dyr af man­ge slags.

Udstil­lings akti­vi­tet:
Nog­le af bil­le­der­ne bli­ver pro­du­ce­ret til udstil­lings akti­vi­te­ter, enten i eget regi eller i kunst­klub­ber/-for­e­nin­ger.
Den før­ste udstil­ling hav­de pre­mi­er i decem­ber 2018 se her

Natur­fo­to­gra­fi!
Se nog­le af mine eksemp­ler på den­ne hjem­mesi­de: jnf-naturfoto.dk